Ga naar primaire content
Kies het land van levering
Kies een taal
Bent je nog geen klant bij ons?

Privacyverklaring

Stand: juli 2022, versie: 2.0

Hierna geven we in overeenstemming met de vereisten uit art. 13 van de Algemene Verordening gegevens-bescherming (AVG) alle informatie aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze websites.
1 Contact en verantwoordelijke
1.1 Functionaris voor gegevensbescherming van het concern
1.2 Verantwoordelijke

2 Uw rechten
2.1 Recht op informatie
2.2 Recht op rectificatie
2.3 Recht op wissing
2.4 Recht op beperking van de verwerking
2.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
2.6 Recht op herroeping en bezwaar
2.7 Recht om klacht in te dienen

3 Mogelijke gevolgen van ontbrekende gegevens

4 Mogelijke externe ontvangers van gegevens
4.1 Gegevensverwerking door verwerkingsverantwoordelijken
4.2 Doorgifte aan derden
4.3 Gegevensdoorgifte buiten de EER

5 Verwerking van gegevens van minderjarigen

6 Gegevensverwerking bij een bezoek aan onze website
6.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
6.2 Gegevensverwerking bij het opvragen van de website
6.3 Gebruikte tools

7 Gegevensverwerking bij het gebruik van onze website
7.1 Ravensburger-account
7.2 Gepersonaliseerde nieuwsbrief
7.3 Klantenclub Family & Friends
7.4 Ravensburger Puzzle World
7.5 Wedstrijden
7.6 Klantenservice
7.7 Bestellingen in onze onlineshop
7.8 Bestellingen in onze ticketshop
7.9 Boekingen van ons aanbod in het Museum Ravensburger en in Spieleland
7.10 Boeking van events en aanbiedingen
7.11 Overnachtingen in het Feriendorf van Ravensburger
7.12 Gegevensverwerking bij sollicitaties
7.13 Overige aanbiedingen en functies van onze websites

8 Cookies en uw mogelijke instellingen
8.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
8.2 Gebruik van cookies op deze website
8.3 We maken gebruik van de volgende categorieën cookies
8.4 Uw mogelijke instellingen
8.5 Overzicht van afzonderlijke cookies

1 Contact en verantwoordelijke

1.1 Functionaris voor gegevensbescherming van het concern
Als u inzake gegevensbescherming met ons contact wil opnemen, kunnen we een efficiënte behandeling van uw verzoek het best garanderen als u zich richt tot de functionaris voor gegevensbescherming van het concern.
Om uw verzoek correct te kunnen toewijzen, is het handig als u ons meedeelt of u reeds met Ravensburger contact gehad heeft en of u verwijst naar een concreet aanbod.

De functionaris voor gegevensbescherming van de Ravensburger-groep bereikt u op:

Ravensburger AG
Rechtsabteilung – Konzerndatenschutzbeauftragte
Robert-Bosch-Straße 1
88214 Ravensburg
Duitsland
E-mail: [email protected]

1.2 Verantwoordelijke

1.2.1 Ravensburger AG
Ravensburger AG
Robert-Bosch-Straße 1
88214 Ravensburg
E-mail: [email protected]
Telefoon: +49 (0) 751 86 1377
Fax: +49 (0)751 86 13 11

1.2.2 Ravensburger Verlag GmbH
Ravensburger Verlag GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
88214 Ravensburg
E-mail: [email protected]
Telefoon: +49-(0)751 86 0
Fax: +49 (0)751 86 13 11

1.2.3 Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH
Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH
Am Hangenwald 1
88074 Meckenbeuren
E-mail: [email protected] of [email protected]
Telefoon: +49 (0) 7542 400 0
Fax: +49 (0)7542 400 101

2 Uw rechten

U heeft de volgende rechten, die u ten opzichte van ons kunt laten gelden:
Het recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar.
Gelieve met ons contact op te nemen als u een van deze rechten wil laten gelden. Onze contactgegevens vindt u bij het hoofdstuk ‘Contact’. Voor een zo efficiënt mogelijke behandeling neemt u best via e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van het concern. Om uw verzoek correct te kunnen toewijzen, is het handig als u ons meedeelt of u reeds met Ravensburger contact gehad heeft en of u verwijst naar een concreet aanbod.
We wijzen er hier uitdrukkelijk op dat we ons, zoals wettelijk gevraagd, het recht voorbehouden om u een identificatiebewijs te vragen en eventuele andere maatregelen te treffen om uw identiteit eenduidig vast te stellen.

2.1 Recht op informatie
Als u informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens wenst, verzoeken we u ons dat schriftelijk mee te delen. Om veiligheidsredenen en door de regelgeving kunnen we in onze informatie evt. bepaalde gegevens gedeeltelijk onherkenbaar maken, bijv. informatie over kredietkaarten.

2.2 Recht op rectificatie
Als u vaststelt of van mening bent dat we onjuiste informatie over u verwerkt hebben, kunt u ons hierover schriftelijk op de hoogte brengen. We zullen de feiten controleren en evt. de gegevens gepast corrigeren.

2.3 Recht op wissing
Als u uw gegevens wenst te wissen, deelt u ons dat verzoek schriftelijk mee. We zullen uw verzoek volgens de wettelijke bepalingen nagaan en de gegevens evt. wissen.
Preventief wijzen we er hier op dat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren en deze gegevens niet vroeger mogen wissen. Dat omvat o.a. bewaarplicht volgens de belastingwet of door mogelijke garantieaanspraken.
Voorts wijzen we erop dat we uw gegevens weliswaar meteen blokkeren, maar het door technische beperkingen enkele dagen kan duren tot de gegevens definitief gewist zijn.
Vergeet bovendien niet dat na de bevestiging van het wissen er geen mogelijkheid meer is om uw gegevens te herstellen.

2.3.1 Klantenaccount
U kunt uw klantenaccount zelf wissen.
Meld u daartoe op onze website aan met uw klantenaccount en ga naar het punt ‘Klantenaccount wissen’. Nadat u het wissen heeft bevestigd met uw wachtwoord, wordt het account onherroepelijk gewist.

2.4 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht de verwerking van gegevens te beperken. Geef ons daartoe schriftelijk de volgens u betrokken gegevenscategorieën en de reden voor uw verzoek. We zullen de feiten meteen nagaan en u op de hoogte houden van het resultaat.

2.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Gelieve ons schriftelijk mee te delen welke gegevens aan u overgedragen moeten worden. We zullen uw verzoek meteen behandelen en u op de hoogte houden van het resultaat.

2.6 Recht op herroeping en bezwaar

2.6.1 Herroeping van de toestemming
Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. De verwerking van uw gegevens tot op het tijdstip van uw herroeping blijft onverminderd van kracht.
Informatie over hoe u uw toestemming kunt herroepen, vindt u bij het betreffende aanbod. Voorts kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van het concern via de contactgegevens in het hoofdstuk ‘Contact’. Betreffende de toestemming van cookies kunt u deze herroepen bij punt 8.4. Inzake de toestemming voor de nieuwsbrief vindt u informatie in het hoofdstuk ‘Nieuwsbrief’ bij punt 7.2.4.

2.6.2 Bezwaar tegen de gegevensverwerking door afweging van belangen
Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking.
Bij een dergelijk bezwaar verzoeken wij u de redenen te geven, waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken, zoals door ons toegepast. Bij een bezwaar onderzoeken wij de situatie en zullen wij ofwel de gegevensverwerking stoppen resp. aanpassen, ofwel u onze dwingende, gerechtvaardigde gronden aantonen, op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

2.6.3 Bezwaar bij direct marketing op basis van afweging van belangen
Vanzelfsprekend kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing en gegevensanalyse. Uw bezwaar tegen marketing kunt u ons best meedelen via de con-tactgegevens, vermeld in het hoofdstuk ‘Contact’.

2.7 Recht om klacht in te dienen
Als u van mening bent dat ons handelen niet voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u klacht indienen bij de voor u in uw regio bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevens-bescherming.

3 Mogelijke gevolgen van ontbrekende gegevens

We kunnen uw gegevens op basis van wettelijke bepalingen of voor de uitvoering van een overeenkomst verzamelen. Als we niet over voldoende gegevens beschikken, kunnen we onze verplichtingen evt. niet volledig nakomen resp. kunnen we u de dienst niet bieden.

4 Mogelijke externe ontvangers van gegevens

4.1 Gegevensverwerking door verwerkingsverantwoordelijken
Voor de verwerking van uw gegevens maken wij deels gebruik van externe dienstverleners. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en geïnstrueerd, zij moeten zich aan onze instructies houden en worden regelmatig gecontroleerd.

4.2 Doorgifte aan derden
Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien deelname aan acties, wedstrijden, het afsluiten van overeenkomsten of dergelijke diensten door ons samen met partners aangeboden worden. Meer informatie hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of, indien het aanbod in deze privacyverklaring verder omschreven wordt, hierna.

4.3 Gegevensdoorgifte buiten de EER
Indien onze dienstverleners of partners hun hoofdkantoor in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben, brengen wij u op de hoogte over de gevolgen hiervan bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of in deze privacyverklaring.

5 Verwerking van gegevens van minderjarigen

Voor de verwerking van gegevens van kinderen en jongeren gelden strengere wettelijke vereisten, die we zorgvuldig controleren en in aanmerking nemen.
In principe zijn onze aanbiedingen bedoeld voor meerderjarigen.
Als we vaststellen dat we onopzettelijk gegevens van kinderen verzameld hebben, wissen we die gege-vens meteen, tenzij regelgeving ons dat verbiedt. In dat geval blokkeren we de gegevens, zodat ze niet voor marketingdoeleinden gebruikt kunnen worden. Gelieve ons mee te delen als u merkt dat uw kind een van onze aanbiedingen gebruikt heeft en u daarmee niet ingestemd heeft.
Als we beschikken over gegevens van uw kinderen, verwerken we die gegevens uitsluitend voor doeleinden, vermeld bij het betreffende aanbod en volgens uw toestemming en de wettelijke bepalingen.
Indien in uitzonderlijke gevallen een van onze aanbiedingen gericht is op kinderen en jongeren onder 16 jaar, beperken we de gegevensverwerking tot de gegevens, die voor het gebruik van dergelijk aanbod redelijkerwijs nodig zijn en slaan we de gegevens op zolang voor het gebruik van het aanbod nodig is. Bovendien voorzien we zulke aanbiedingen met een voor de doelgroep gemakkelijk te begrijpen privacyverklaring.
Gegevensdoorgifte of toestemmingen van personen onder 16 jaar inzake de privacyverklaring aanvaarden we volgens de wettelijke bepalingen alleen met toestemming van de verantwoordelijke persoon/personen.
Als we bij wedstrijd bij uitzondering rechtstreekse deelname mogelijk maken voor kinderen en jongeren onder 16 jaar, verlangen we enkel de gegevens die absoluut nodig zijn voor de wedstrijd.
In verband met de verwerking van gegevens van kinderen en jongeren zorgen we voor gepaste technische en organisatorische maatregelen. We gebruiken die gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Kinderen kunnen de gevaren van digitale communicatie en het verstrekken van gegevens aan derden niet altijd inzien. Geef uw kinderen daarom altijd uitleg en maak hen bewust van de gevaren. Houd de online-activiteiten van uw kinderen in het oog en neem actief eraan deel.

6 Gegevensverwerking bij een bezoek aan onze website

6.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor gegevensverwerking voor de beschikbaarstelling van de website is de onderneming, die in de colofon van de website genoemd wordt als aanbieder van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon en onder punt 1.2.

6.2 Gegevensverwerking bij het opvragen van de website
Als u de website voor informatie gebruikt, als u deze dus bekijkt zonder registratie en zonder ons op een andere manier informatie te geven, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. De hierna beschreven gegevens zijn voor ons technisch vereist om u onze website te tonen evenals om de stabiliteit en veiligheid te garanderen; daarom moeten we deze verwerken. Rechts-grondslag is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b, f AVG:
 • uw IP-adres,
 • welke browser u gebruikt, de versie en taalinstellingen ervan,
 • welk besturingssysteem u gebruikt,
 • datum en tijdstip van uw toegang, inclusief het verschil met Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van de toegang (concrete website),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • de website langs waar de toegang gebeurt.
Deze gegevens worden gedurende de sessie opgeslagen en na maximum 30 dagen gewist.

6.3 Gebruikte tools
We gebruiken meerdere tools die per website kunnen verschillen. Indien het gebruik van tools uw toestemming heeft, kunt u uw toestemming zoals in punt 8.4 beschreven geven of herroepen.

6.3.1 Webtracking met Google Analytics
a) Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webtracking-dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Het doel van ons gebruik van de tool is om de analyse van uw gebruikersinteractie op websites en in apps mogelijk te maken en door de verkregen statistieken en berichten ons aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interessanter te maken.

b) De interacties tussen u als gebruiker van de website en onze website registreren we in de eerste plaats m.b.v. cookies, gegevens over het toestel of de browser, IP-adressen en website- of app-activiteiten. In Google Analytics worden bovendien uw IP-adressen geregistreerd om de veiligheid van de dienst te garanderen en om ons als websiteprovider uitsluitsel te geven uit welk land, welke regio of welke plaats de gebruiker afkomstig is (zog. ‘IP-locatiebepaling’). Om u te beschermen, anonimiseren we uiteraard het IP-adres (‘IP-masking’), d.w.z. dat Google in de EU/EER de IP-adressen met het laatste octet inkort.

c) Google is de gegevensverwerker en we hebben een dergelijke overeenkomst met Google gesloten. De door de cookie gegenereerde informatie en de (meestal ingekorte) IP-adressen over uw gebruik van deze website worden in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. Voor dat geval heeft Google volgens eigen informatie maatregelen vastgelegd, die overeenkomen met het vroegere EU-VS-privacyschild en heeft beloofd om bij de internationale gegevensdoorgifte de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. We zijn bovendien zogenoemde standaardclausules met Google overeengekomen, met als doel een gepast niveau van gegevensbescherming in derde landen te respecteren.

d) Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verder verwerken van de informatie (maximum gedurende 14 maanden) is uw verstrekte toestemming (art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, waarbij de toelating voor de verwerking tot op het moment van de herroeping onaangetast blijft. In apps kunt u de marketing-ID bij de instellingen van Android of iOS resetten. De herroeping gebeurt het eenvoudigst via uw cookie-instellingen (punt 8.4) of via de browser-add-on van Google, die u via de volgende link kunt opvragen: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

e) Meer informatie over de diensten van Google Analytics krijgt u op marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van Google Analytics stelt Google beschikbaar op de volgende link: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Algemene opmerkingen over de gegevensverwerking, die volgens Google ook voor Google Analytics gelden, krijgt u in de privacyverklaring van Google op www.google.de/intl/de/policies/privacy/..

6.3.2 Gebruik van Google Ads
a) Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om m.b.v. advertenties de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen. Wanneer u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google Ads een cookie op uw eindtoestel opgeslagen. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, d.w.z. de plaatsing gebeurt enkel na uw toestemming.

b) De reclamemiddelen worden door Google via zogenoemde ‘Ad Server’ geleverd. Daartoe gebruiken wij en andere websites ad-servercookies, waardoor bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of klikken door de gebruiker, gemeten kunnen worden. Via de op onze website opgeslagen Google Ads-cookies kunnen we informatie verkrijgen over het succes van onze marketingcampagnes. Deze cookies zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Bij dit cookie worden normaal gezien als analysewaarden het unieke cookie-ID, het aantal ‘Ad Impressions’ per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view-conversions) en opt-out-informatie (aanduiding dat de gebruiker niet meer aangesproken wil worden) opgeslagen.

c) Door deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Ads-klant bezoekt en het cookie op zijn computer nog steeds geldig is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een ander cookie toegekend, zodat de cookies niet via de websites van andere Ads-klanten kunnen worden getraceerd. Door de integratie van Google Ads ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website opgevraagd heeft of op een advertentie van ons geklikt heeft. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of u niet aangemeld heeft, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

d) Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google. Bij de zogenoemde marketingmaatregelen verzamelen we zelf geen persoonsgegevens, maar stellen we deze mogelijkheid alleen voor Google ter beschikking. Google stelt ons enkel statistische analyses ter beschikking, die vertellen welke advertenties hoe vaak en voor welke prijs aangeklikt werden. Meer gegevens op basis van het gebruik van de reclamemiddelen krijgen wij niet, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers niet identificeren aan de hand van deze informatie.

e) U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, waarbij de toelating voor de verwerking tot op het moment van de herroeping onaangetast blijft. De herroeping gebeurt het eenvoudigst via uw cookie-instellingen (punt 8.4) of via de volgende functies:
 • i) door de desbetreffende instelling in uw browsersoft-ware; vooral het onderdrukken van cookies van derden zorgt ervoor dat u geen advertenties van derde aanbieders ontvangt;
 • ii) door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com“’ geblokkeerd worden, www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies wist;
 • iii) door de deactivering van de advertenties van de aanbieder, gebaseerd op uw interesses, die een onderdeel vormen van de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt als u uw cookies wist;
 • iv) door een permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op de link www.google.com/settings/ads/plugin. Wij maken u erop attent dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.
 • v) Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland, vindt u hier: www.google.com/intl/de/policies/privacy en services.google.com/sitestats/de.html.


6.3.3 Google Conversion Tracking
a) We gebruiken Google Ads met de extra toepassing ‘Google Conversion Tracking’. Op deze manier kun-nen we het succes van onze marketingcampagnes opvolgen. Daartoe worden de advertenties voorzien van een technisch element, bijv. een ID, waarmee we kunnen vaststellen hoe een gebruiker na het klikken op de advertentie gehandeld heeft en of één van onze diensten in overweging genomen werd. Zo krijgen we in statistische vorm informatie over het totale aantal lezers van onze advertenties, welke advertenties erg in trek zijn en eventuele andere informatie over de gevolgen van de advertentie.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ook hier art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, d.w.z. de plaatsing gebeurt enkel na uw toestemming. U kunt de conversion-tracking-functie ook verhinderen of niet meer gebruiken, zoals voordien voor Google Ads beschreven werd.

6.3.4 Google Remarketing
a) We gebruiken Google Ads met de extra toepassing ‘Google Remarketing’. Op die manier kunnen we advertenties op basis van beschikbare informatie over u maken en u tijdens uw verdere gebruik van het internet opnieuw aanspreken. Dat gebeurt bij een bezoek aan onze aanbiedingen meestal door cookies, waarmee uw gebruikersgedrag bij bezoek aan verschillende websites door Google geregistreerd en gepseudonimiseerd geanalyseerd wordt. Google beweert zelf dat de gegevens, die in het kader van remarketing worden geregistreerd, niet gecombineerd worden met uw persoonsgerelateerde gegevens, die Google evt. opslaat.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ook hier art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, d.w.z. de plaatsing gebeurt enkel na uw toestemming. U kunt de remarketing-functie ook verhinderen of niet meer gebruiken, zoals voordien voor Google Ads beschreven werd.

6.3.5 Reclame met Facebook (Pixel en Conversion Tracking)
a) Voorts gebruiken we op bepaalde websites marketingmaatregelen van Facebook Inc. (”Facebook”). Door de integratie van de zogenoemde ‘Facebook Pixel’ op onze website, kunnen we gebruikers van onze website en van het sociale netwerk Facebook onze marketing (‘Facebook Ads’) tonen en het succes ervan meten en analyseren (‘Conversion Tracking’). De koppeling van Facebook en onze website gebeurt technisch via de ‘Facebook Pixel’. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, d.w.z. de plaatsing gebeurt enkel na uw toestemming.

b) Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser bij een bezoek aan onze website automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door het gebruik van dit tool door Facebook verzameld worden en informeren u daarom op basis van onze kennis: door de integratie van de Facebook Pixel ontvangt Facebook de informatie dat u het betreffende deel van onze website opgevraagd heeft of op een advertentie van ons geklikt heeft. Indien u bij een dienst van Facebook geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent of u niet aangemeld heeft, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en voor profilering gebruikt.

c) De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Facebook, ook in de VS. Voor dat geval heeft de aanbieder volgens eigen informatie maatregelen vastgelegd, die overeenkomen met het vroegere EU-VS-privacyschild en heeft beloofd om bij de internationale gegevensdoorgifte de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. We zijn bovendien zogenoemde standaardclausules inzake gegevensbescherming met Facebook overeengekomen, met als doel een gepast niveau van gegevensbescherming in derde landen te respecteren.

d) U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, waarbij de toelating voor de verwerking tot op het moment van de herroeping onaangetast blijft. De herroeping gebeurt het eenvoudigst via uw cookie-instellingen (punt 8.4). Bovendien is (alleen voor aangemelde gebruikers) herroeping mogelijk via de functie van de aanbieder op de volgende link: www.facebook.com/settings/?tab=ads.
e) Meer informatie over gegevensverwerking door Facebook krijgt u op Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; privacyverklaring: www.facebook.com/about/privacy.

6.3.6 Integratie van YouTube-video’s
a) In onze website hebben wij YouTube-video’s opgenomen, die op YouTube.com zijn opgeslagen en rechtstreeks van op onze website kunnen worden afgespeeld. Rechtsgrondslag voor de weergave van de video’s is art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, d.w.z. de plaatsing gebeurt enkel na uw toestemming.

b) Door uw bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subsite van onze website heeft opgevraagd. Bovendien worden de bovengenoemde basisgegevens, zoals IP-adres en tijdstempel, doorgegeven. Dat gebeurt onafhankelijk van het feit of u bij YouTube met een gebruikersaccount aangemeld bent of dat u geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich afmelden voor u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor marketing, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van zijn website. Een dergelijke verwerking gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor het maken van aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hiervoor dient u zich tot YouTube te wenden.

c) De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Google, ook in de VS. Voor dat geval heeft de aanbieder volgens eigen informatie maatregelen vastgelegd, die overeenkomen met het vroegere EU-VS-privacyschild en heeft beloofd om bij de internationale gegevensdoorgifte de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. We zijn bovendien zogenoemde standaardclausules inzake gegevensbescherming met Google overeengekomen, met als doel een gepast niveau van gegevensbescherming in derde landen te respecteren.

d) U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, waarbij de toelating voor de verwerking tot op het moment van de herroeping onaangetast blijft. De herroeping gebeurt het eenvoudigst via uw cookie-instellingen (punt 8.4).

e) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verwerking van gegevens door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen om uw privégegevens te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6.3.7 Integratie van Google Maps
a) Op sommige websites gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Zo kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken. Rechtsgrondslag voor het gebruik van de kaarten is art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, d.w.z. de plaatsing gebeurt enkel na uw toestemming.

b) Door uw bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de desbetreffende subsite van onze website heeft opgevraagd. Bovendien worden de bovengenoemde basisgegevens, zoals IP-adres en tijdstempel, doorgegeven. Dat gebeurt onafhankelijk van het feit of u bij Google met een gebruikersaccount aangemeld bent of dat u geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich afmelden voor u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor marketing, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van zijn website. Een dergelijke verwerking gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor het maken van aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hiervoor dient u zich tot Google te wenden.

c) De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Google, ook in de VS. Voor dat geval heeft de aanbieder volgens eigen informatie maatregelen vastgelegd, die overeenkomen met het vroegere EU-VS-privacyschild en heeft beloofd om bij de internationale gegevensdoorgifte de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. We zijn bovendien zogenoemde standaardclausules inzake gegevensbescherming met Google overeengekomen, met als doel een gepast niveau van gegevensbescherming in derde landen te respecteren.

d) U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, waarbij de toelating voor de verwerking tot op het moment van de herroeping onaangetast blijft. De herroeping gebeurt het eenvoudigst via uw cookie-instellingen (punt 8.4).

e) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verwerking van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informa-tie over uw rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om uw privégegevens te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6.3.8 Adrescontrole met Endereco
Op onze website kunt u in realtime controleren of u bepaalde gegevens in adresformulieren in onze web-shop foutief heeft ingevoerd. Dat vermijdt problemen bij de levering van door u bestelde producten door foutieve gegevens.
Voorts willen we garanderen dat uw contactgegevens voor het toesturen van informatie over uw order of voor eventuele vragen correct zijn.
Om deze functies te gebruiken, doen we een beroep op de dienstverlener Endereco, Balthasar-Neumann-Straße 4b, 97236 Randersacker, Duitsland. De dienstverlener verwerkt de gegevens uitsluitend na onze instructie. Rechtsgrondslag voor het doorgeven, verwerken en tijdelijk opslaan van de gegevens bij de dienstverlener is art. 6, lid 1 b AVG, aangezien het voor de uitvoering van de overeenkomst of van precon-tractuele maatregelen absoluut noodzakelijk is dat de juistheid van bepaalde door u in het invoervenster vermelde gegevens gecontroleerd wordt. De dienstverlener verwerkt de volgende gegevens:

- adres (land, woonplaats, postcode, straat, evt. huisnummer)

De gegevens worden afzonderlijk bij de dienstverlener verwerkt en niet samengevoegd. De aanvragen worden bij de dienstverlener gewist zodra de status van de ingevoerde gegevens werd bepaald en het opslaan in webshop beëindigd werd, ten laatste echter na 30 dagen.

6.3.9 Friendly Captcha (bot/spam-bescherming)
Onze website gebruikt de dienst ‘Friendly Captcha’ (www.friendlycaptcha.com).
Deze dienst is een aanbod van Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Duitsland.
Friendly Captcha is een nieuwe oplossing voor beveiliging, volgens de voorschriften inzake gegevensbeveiliging, om het gebruik van onze website door geautomatiseerde programma’s en scripts (zog. ‘bots’) moeilijker te maken.
We hebben daartoe op onze website (bijv. voor contactformulieren) een programmacode van Friendly Captcha geïntegreerd, zodat het eindtoestel van de bezoeker verbinding met de servers van Friendly Captcha kan maken om van Friendly Captcha een rekenopdracht te ontvangen. Het eindtoestel van de bezoeker lost de rekenopdracht op, waarvoor bepaalde systeembronnen gebruikt worden, en stuurt het resultaat naar onze webserver. Deze legt via een interface contact met de server van Friendly Captcha en krijgt als antwoord of de puzzel door het eindtoestel juist werd opgelost. Afhankelijk van het resultaat kunnen we aanvragen via onze website voorzien van veiligheidsregels en zo bijv. verder bewerken of weigeren.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bovenvermelde bescherming tegen spam en bots.
Door Friendly Captcha worden geen cookies op het eindtoestel van de gebruiker geplaatst of uitgelezen.
IP-adressen worden alleen in gehashte vorm (eenrichtingscodering) opgeslagen; hiermee kunnen wij of Friendly Captcha geen individuen achterhalen.
Als persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen worden, worden deze binnen 30 dagen gewist.
Rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang voor de bescherming van onze website tegen misbruik door bots a.d.h.v. spambeveiliging en beveiliging tegen aanvallen (bijv. massale aanvragen), art. 6, lid 1 f AVG.
Meer informatie over gegevensbescherming bij gebruik van Friendly Captcha vindt u op https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

6.3.10 Bounce Commerce Plugin
De plugin van de professionele bounce management dienstverlener Bounce Commerce GmbH, Lindenallee 39, 47608 Geldern, wordt gebruikt op onze websites met online shop. Er worden geen persoonlijke of persoonsgebonden gegevens doorgegeven aan de technische dienstverlener. Er worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt, die louter technische informatie bevatten, maar geen persoonsgegevens. Meer in-formatie over de gegevensbescherming van Bounce Commerce GmbH is te vinden op https://www.bounce-commerce.de/datenschutz.

6.3.11 Onlinereclame en gepersonaliseerde aanbiedingen (trbo)

Op onze website worden technologieën van trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München, https://www.trbo.com/ (hierna "trbo") gebruikt om ons online aanbod te optimaliseren, de effectiviteit van onze online reclame te meten en om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen.
Op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 Sentence 1 lit. a AVG, gebruiken wij tracking tools (in het bijzonder zogenaamde "cookies" en "web beacons"). De in dit verband verzamelde en gebruikte gegevens worden altijd slechts onder een pseudoniem opgeslagen (bijv. een willekeurig identificatienummer) en worden niet samengevoegd met andere persoonsgegevens over u (bijv. naam, adres, enz.). De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens op gebruikers- en evenementniveau worden uiterlijk 14 maanden nadat zij zijn verzameld, gewist. U kunt uw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens via trbo voor de bovengenoemde doeleinden te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken of uw geselecteerde voorkeuren wijzigen. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via uw cookie-instellingen ( punt 8.4).
Wij hebben met trbo een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarin wij de provider verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
Meer informatie over gegevensbescherming bij trbo vindt u hier: https://www.trbo.com/en/privacy-policy/.

7 Gegevensverwerking bij het gebruik van onze website

7.1 Ravensburger-account
Voor bepaalde delen van onze aanbiedingen kunt of moet u een klantenaccount aanmaken. Met uw klantenaccount kunt u zich ook op andere websites van de Ravensburger-groep en bij de Ravensburger tiptoi® Manager aanmelden.
Uw klantenaccount kunt u te allen tijde wissen. Meld u daartoe op onze website aan met uw klantenaccount en ga naar het punt ‘Klantenaccount wissen’. Nadat u het wissen heeft bevestigd met uw wachtwoord, wordt het account onherroepelijk gewist. Op basis van bewaarplichten uit de handel- en belastingwetgeving moeten we echter adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar bewaren.
We behouden ons het recht voor inactieve accounts soms te wissen.
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking is Ravensburger AG (contactgegevens bij bovenstaand punt 1.2).

7.2 Gepersonaliseerde nieuwsbrief

7.2.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking is Ravensburger AG (contactgegevens bij bovenstaand punt 1.2).

7.2.2 Abonneren op de nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op de gepersonaliseerde nieuwsbrief via e-mail van de Ravensburger-groep.
Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken we uiteraard uw e-mailadres. Bovendien verwerken we ook uw IP-adres en het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief aangemeld heeft, zodat we de aanmelding kunnen bewijzen en een mogelijk misbruik (bijv. door de aanmelding van een derde) kunnen ophelderen. Indien u ook andere gegevens vermeldt, bijv. uw naam, gebruiken we die om u in de nieuwsbrief persoonlijk aan te spreken.
De gegevensverwerking, inclusief het versturen van de nieuwsbrief, gebeurt alleen als u ons daartoe uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft (art. 6, lid 1, punt 1, lit a AVG).

7.2.3 Personalisering van de nieuwsbrief
Bovendien personaliseren we de nieuwsbrief op basis van uw interesses, zodat u vooral inhoud te zien krijgt, die u interessant vindt. Daartoe analyseren we eerst de informatie op via welke website u zich voor de nieuwsbrief aangemeld heeft en of uw aanmelding plaatsvond i.v.m. een bepaalde actie of wedstrijd. Bovendien analyseren we bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenoemde webbakens resp. trackingpixels, één-pixelbestanden die bij het openen van de nieuwsbrief en het klikken op inhoud geactiveerd worden. Voor de analyse worden uw e-mailadres, evt. uw naam en andere gegevens, en uw interactie met de nieuwsbrief aan een individueel kenteken toegekend. Zo registreren we of en wanneer u de nieuwsbrief leest, welke links u daarin aanklikt en trekken we daaruit conclusies voor uw persoonlijke belangstelling voor bepaalde inhoud. Indien we deze aan u kunnen toekennen, bijv. via uw klantenaccount, koppelen we deze informatie ook aan uw klantenaccount en aan de door u op de website uitgevoerde acties, bijv. welke inhoud opgevraagd werd en of u iets bestelde. Met de zo ingewonnen gegevens creëren we een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief op uw interesses af te stemmen.
De informatie wordt opgeslagen zolang uw abonnement op de nieuwsbrief loopt. Na uw afmelding wissen wij uw persoonsgegevens resp. slaan we deze louter statistisch en anoniem op.
De personalisering van de nieuwsbrief gebeurt alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG).

7.2.4 Afmelden van de nieuwsbrief
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het vermelde adres (zie punt 1.1 of door u van de nieuwsbrief af te melden, door te klikken op de link in elke nieuwsbrief.

7.3 Klantenclub Family & Friends
De verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor de klantenclub Family & Friends is Ravensburger AG (contactgegevens zie bovenstaand punt 1.2).
Als lid van onze klantenclub Family & Friends krijgt u toegang tot de niet-openbare clubinhoud op onze website, kunt u producten testen, deelnemen aan andere acties en ontvangt u de gepersonaliseerde Ravensburger-nieuwsbrief (zie punt 7.2) met exclusieve inhoud voor Family & Friends. U kunt uw klantenprofiel aanvullen met gegevens, op basis waarvan we onze clubinhoud nog beter voor u personaliseren. Rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt 1, lit. a, b AVG.
Voorts verzamelt u als lid van de klantenclub Family & Friends bij uw aankopen in de onlineshop van Ravensburger Verlag GmbH (zie punt 7.8) Ravensburger-punten, die u bij volgende aankopen kunt gebruiken.

7.4 Ravensburger Puzzle World
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking van de Ravensburger Puzzle World is Ravensburger Verlag GmbH (contactgegevens bij bovenstaand punt 1.2).
Ons aanbod van Puzzle World is gericht op de talloze klanten en geïnteresseerden met speciale belangstelling voor puzzels.
U kunt niet alleen afbeeldingen uploaden en openbaar voor puzzels beschikbaar stellen, maar ook onze digitale puzzels maken of surfen in de talrijke motieven.
Om motieven te kunnen uploaden, heeft u een Ravensburger-account nodig (zie punt 7.1). Als andere gebruikers uw motieven via het ”Ravensburger Puzzleregal” kopen, krijgt u Ravensburger-punten, die u voor aankopen in onze onlineshop kunt gebruiken (zie punt 7.8).
We slaan uw gegevens op als uploader van puzzelmotieven om onze contractuele verhouding met u uit te voeren en om contact op te nemen met u in verband met wijzigingen in Puzzle World, onze uploadvoorwaarden en/of uw Ravensburger-punten. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG. Na de beëindiging van de samenwerking wissen we uw gegevens, tenzij er een wettelijke bewaringsverplichting bestaat.

7.5 Wedstrijden

7.5.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de maatschappij die de wedstrijd organiseert. Deze informatie vindt u bij de betreffende wedstrijd.

7.5.2 Gegevensverwerking i.v.m. wedstrijden
In principe heeft elke wedstrijd een eigen privacyverklaring, die u telkens bij het aanbod vindt. Anders gelden onderstaande voorwaarden:
Als u deelneemt aan een door ons georganiseerde wedstrijd, verwerken we uw persoonsgegevens voor de afhandeling van de wedstrijd. Indien sponsors en partners prijzen beschikbaar stellen en deze rechtstreeks naar de winnaars sturen, verstrekken we de gegevens van deze winnaars daartoe aan deze derden. Wij of derden gebruiken die gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij dit hierna beschreven is of u daarmee ingestemd heeft. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG.
In sommige gevallen publiceren we in on- en offlinemedia de winnaars met verkorte naam en woonplaats. We beantwoorden daarbij aan het belang om openbaar informatie te geven over de wedstrijd en zo voor ons, onze sponsors en samenwerkingspartners aan PR te doen. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG.
Als u zich i.v.m. de wedstrijd aanmeldt voor door derde ondernemingen aangeboden nieuwsbrieven, geven we uw e-mailadres aan deze ondernemingen door. Rechtsgrondslag voor deze gegevensdoorgifte is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG.
Uw gegevens wissen we als er geen wettelijke bewaarplicht meer is en zodra deze niet meer nodig zijn voor de vermelde doeleinden, met name voor de afhandeling van de wedstrijd zodra de wedstrijd volledig afgehandeld is, bij de bekendmaking van de winnaars zodra ons gerechtvaardigde belang aan de publicatie voorbij is of bij de aanmelding voor nieuwsbrieven van derden na de gegevensdoorgifte aan de aanbieders van deze nieuwsbrief.

7.6 Klantenservice

7.6.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Als u contact opneemt met onze klantenservice over Ravensburger-producten en merken (tiptoi®, puzzels, spellen, onderhoudende producten, boeken e.d.) of met de Ravensburger-groep in het algemeen, treedt u in contact met onze klantenservice bij Ravensburger Verlag GmbH.
Als u contact opneemt met onze klantenservice inzake beleveniswerelden van Ravensburger (Spieleland, museum, Feriendorf, Kinderwelt Kornwestheim, Escape Room Duisburg, retailwinkels), treedt u in contact met onze klantenservice bij Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH.

7.6.2 Gegevensverwerking i.v.m. uw serviceaanvraag
We verwerken de door u i.v.m. uw serviceaanvraag beschikbaar gestelde persoonsgegevens om uw serviceaanvraag te behandelen.
Indien uw vraag betrekking heeft op een andere Ravensburger-maatschappij, geven we die evt. door aan de bevoegde afdeling, indien en voor zover dat vereist is om uw vraag te behandelen.
Voorts slaan we uw gegevens op in een klantenprofiel om u ook bij toekomstige vragen zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Als we reservedelen versturen, slaan we die informatie op om misbruik van onze service te voorkomen.
Na de behandeling van uw serviceaanvraag sturen we u een anonieme enquête over klantentevredenheid. Voorts analyseren we serviceaanvragen anoniem om de kwaliteit van onze producten en service continu te verbeteren.
We wissen uw gegevens na drie jaar.

7.7 Bestellingen in onze onlineshop
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor de Ravensburger-onlineshop op de websites ravens-burger.de en myravensburger.com is Ravensburger Verlag GmbH (contactgegevens bij bovenstaand punt 1.2).

7.7.1 Gebruik van uw gegevens voor de afhandeling van de bestelling
Als u in onze onlineshop bestelt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw bestelling af te handelen. Dat omvat vooral de ontvangst en toekenning van uw betaling evenals de levering van de bestelde producten. In dat verband kan een gegevensuitwisseling met externe dienstverleners nodig zijn, bijv. met de door u geselecteerde betalingsaanbieder of met de gebruikte verzenddienst.

7.7.2 Bestelling met of zonder account
U kunt als gast of met Amazon Pay Account bestellen of een klantenaccount aanmaken (zie punt 7.1). Als u een klantenaccount aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens en uw bestelgeschiedenis in uw klantenaccount opgeslagen. U kunt uw klantenaccount te allen tijde wissen (zie punt 2.3.1).

7.7.3 Bestelling van gepersonaliseerde producten
Als u gepersonaliseerde producten bestelt, kunt u foto’s direct op onze website uploaden, maar ook foto’s uit uw Facebook-profiel gebruiken. Als u deze mogelijkheid wilt gebruiken, zal onze website communiceren met Facebook om de import van de foto mogelijk te maken. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG. Informatie van de derde aanbieder: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
De door u beschikbaar gestelde foto’s slaan we maximaal 60 dagen op. Het doel van de opslag is behalve de productie van uw product ook de behandeling van eventuele klachten.
Alle klachten inzake gepersonaliseerde producten worden geanalyseerd om fouten en mogelijke optimalisering in ons productieproces vast te stellen. Hetzelfde geldt bij beschadigingen van de afgedrukte gegevens. Alle evaluaties worden onder een pseudoniem uitgevoerd. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. We wissen de gegevens zodra de evaluatie heeft plaatsgevonden, ten laatste echter na 6 maanden.

7.7.4 Marketinggebruik van uw gegevens
We gebruiken uw gegevens binnen het juridisch toegelaten kader voor marketingdoeleinden, bijv. om u via de post te wijzen op speciale acties en kortingen.
Rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigde belang voor direct marketing, art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG of uw toestemming, art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG. U kunt ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (zie punt 2.6.3) of uw toestemming herroepen (zie punt 2.6.1).

7.7.5 Aangeboden tegoedbonnen door Sovendus GmbH
Als u interesse heeft voor een aanbieding van tegoedbonnen van Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) en op de banner van de tegoedbon klikt, verstrekken wij gecodeerd uw aanspreektitel, naam en e-mailadres aan Sovendus om de tegoedbon voor te bereiden (art. 6, lid 1, punt 1, lit. b, f AVG). Voordien wordt al het IP-adres doorgegeven, dat door Sovendus uitsluitend wordt gebruikt voor de veiligheid van gegevens en normaal gezien na zeven dagen wordt geanonimiseerd. Bovendien verstrekken wij voor facturering gepseudonimiseerd bestelnummer, bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel aan Sovendus. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u online in de privacyverklaring op https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

7.7.6 Bewaarduur
Op basis van bewaarplichten uit de handel- en belastingwetgeving zijn we verplicht adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar te bewaren.

7.8 Bestellingen in onze ticketshop

7.8.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking voor de Ravensburger-ticketshop op ravensburger-tickets.de is Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH (contactgegevens bij bovenstaand punt 1.2).

7.8.2 Gebruik van uw gegevens voor de afhandeling van de bestelling
Als u in onze ticketshop bestelt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw bestelling af te handelen. Dat omvat vooral de ontvangst en toekenning van uw betaling evenals de levering van de bestelde tickets (via post of elektronisch). In dat verband kan een gegevensuitwisseling met externe dienstverleners nodig zijn, bijv. met de door u geselecteerde betalingsaanbieder of met de gebruikte verzenddienst.

7.8.3 Bestelling met of zonder account
U kunt als gast bestellen of een klantenaccount aanmaken (zie punt 7.1). Als u een klantenaccount aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens en uw bestelgeschiedenis in uw klantenaccount opgeslagen. U kunt uw klantenaccount te allen tijde wissen (zie punt 2.6.1).
Uw klantengegevens evenals de klantenaccount zelf kunt u te allen tijde in uw klantenaccount wissen, we gebruiken uw persoonsgegevens dan niet meer. Op basis van bewaarplichten uit de handel- en belastingwetgeving moeten we echter adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar bewaren.

7.8.4 Bestelling van tickets voor de Ravensburger Kinderwelt
Indien u tickets voor de Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim bestelt, brengt Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH namens en in opdracht van Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, een gemeentelijke onderneming van de stad Kornwestheim, een evenementovereenkomst tot stand en is bevoegd voor de afhandeling van de aankoop, incl. het versturen of evt. uw herroeping. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen u en Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim. We stellen uw gegevens beschikbaar aan de gemeentelijke onderneming van de stad Kornwestheim, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen ten opzichte van u of voor de uitvoering van de wettelijke bewaarplicht.

7.8.5 Marketinggebruik van uw gegevens
We gebruiken uw gegevens binnen het juridisch toegelaten kader voor marketingdoeleinden, bijv. om u via de post te wijzen op speciale acties en kortingen. Bovendien kunnen we u via e-mail wijzen op vergelijkbare aanbiedingen, bijv. als bezitter van een seizoenskaart over de exclusieve voorverkoop van seizoenskaarten voor het volgende jaar of als ticketbesteller over bepaalde acties of speciale events.
Rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigde belang voor direct marketing, art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. U kunt ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (zie punt 2.6.3)).

7.8.6 Bewaarduur
Op basis van bewaarplichten uit de handel- en belastingwetgeving zijn we verplicht adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar te bewaren.

7.9 Boekingen van ons aanbod in het Museum Ravensburger en in Spieleland

7.9.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking is Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH (contactgegevens bij bovenstaand punt 1.2).

7.10 Boeking van events en aanbiedingen
Bij boekingen van events en de registratie voor onze aanbiedingen verwerken we persoonsgegevens, bijv. als u een verjaardagsfeestje of uw huwelijk in de ruimtes van het Ravensburger Museum houdt, als u een aanvraag voor Spieleland-Oma naar ons stuurt of zich als groep aanmeldt. Uw gegevens hieromtrent gebruiken we uitsluitend voor de afhandeling van uw concrete boeking. We slaan die gedurende maximum twee jaar op om boekingen te kunnen nagaan en uw eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Vervolgens wissen we uw gegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b, f AVG.

7.11 Overnachtingen in het Feriendorf van Ravensburger
Als u een boeking maakt in ons Feriendorf, gebruiken we uw gegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw concrete boeking, inclusief het ter beschikking stellen van de geboekte diensten aan u, de ontvangst en toekenning van uw betaling. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG.
Als u tijdens het bestelproces vermeldt dat u informatie en aanbiedingen over uw verblijf wil ontvangen, verwerken we uw gegevens om u deze toe te sturen. Rechtsgrondslag is uw toestemming, art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het vermelde adres (zie punt 1.1) of door u af te melden, door te klikken op de link in onze marketingmails.
Vervolgens wissen we uw gegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

7.12 Gegevensverwerking bij sollicitaties

7.12.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking is Ravensburger AG (contactgegevens bij bovenstaand punt 1.2).

7.12.2 Verwerking i.v.m. uw sollicitatie
a) Als u bij ons solliciteert, slaan we uw gegevens op en gebruiken we deze uitsluitend voor de invulling van de functie, waarvoor u bij ons gesolliciteerd heeft. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geven die niet door aan derden. Alleen bevoegde personen uit de afdeling HR en de afdeling waarin u graag wil werken, kunnen de gegevens van uw sollicitatie inkijken.

b) Indien u via ons sollicitatieformulier online op onze carrièrepagina solliciteert, worden uw gegevens gecodeerd volgens de laatste stand van de techniek aan ons doorgegeven en in ons managementsysteem voor sollicitanten opgeslagen. Bij schriftelijke sollicitaties voeren we uw gegevens handmatig in ons managementsysteem voor sollicitanten in en scannen we de door u verstrekte documenten, zoals cv, tijdschriften en certificaten. Vervolgens sturen we u uw originele documenten weer toe. Als uw sollicitatie bij ons succesvol is en we uw gegevens in ons systeem hebben, bewerken we uw sollicitatie.

c) Als u uw sollicitatie gedurende de sollicitatieprocedure wil intrekken, kunt u altijd contact met ons opnemen op [email protected].
Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van uw sollicitatieprocedure is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG.

d) Als uw sollicitatie succesvol is en u een dienstbetrekking bij Ravensburger start, slaan we uw sollicitatiegegevens op in uw persoonlijk dossier. Als u uw sollicitatie intrekt of wij u weigeren, wissen we uw gegevens uit ons systeem, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat (in het bijzonder de bewijsplicht volgens de Duitse Algemene wet gelijke behandeling (AGG) of de wettelijke bewaarplicht van 10 jaar voor de vergoeding van reiskosten).

7.12.3 Opname in onze sollicitantenpool
a) Vaak solliciteren bij ons leuke persoonlijkheden, die onze Ravensburger-familie op vakkundig en menselijk vlak prachtig zouden aanvullen, maar voor wie we op dat moment helaas geen passende vacature hebben. Indien u ook daartoe behoort, vragen we u in een afzonderlijke mail om uw persoonsgegevens nog langer in ons systeem te mogen opslaan. Als u ons toestemming geeft, staat u maximaal 18 maanden in onze sollicitantenpool en kunnen we later actief met u contact opnemen.

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in onze sollicitantenpool is uw toestemming. Die kunt u te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een korte, informele mail naar onze HR-afdeling ([email protected]).

c) Indien er binnen de 18 maanden een dienstbetrekking tot stand komt, wissen we uw gegevens uit ons systeem. Dat gebeurt automatisch en zonder specifiek bericht of verdere archivering.

7.13 Overige aanbiedingen en functies van onze websites
Indien onze websites andere aanbiedingen bevatten, in het bijzonder tijdelijk beperkte acties, krijgt u bij elke aanbieding informatie over de gegevensbescherming en de verantwoordelijke, tenzij deze in deze privacyverklaring beschreven zijn.

8 Cookies en uw mogelijke instellingen

8.1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor gegevensverwerking voor het gebruik van cookies op de website is de onderneming, die in de colofon van de website genoemd wordt als aanbieder van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon en onder punt 1.2.

8.2 Gebruik van cookies op deze website
Bij uw gebruik van onze websites worden cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf door uw gebruikte browser opgeslagen worden en waardoor het orgaan, dat het cookie instelt (hier wij), bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen om de hele website gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken.
We maken een onderscheid tussen cookies, die absoluut nodig zijn voor de technische functies van de website, een optionele cookies. Die laatste dienen om de website comfortabel en functioneel te kunnen aanbieden, anonieme statistieken voor het gebruik van onze website te maken, de website te verbeteren en u zo relevant mogelijke reclame te tonen – zowel op onze website als op websites van derden. U beslist welke cookies u toelaat. Als u cookies niet toelaat, kunt u eventueel niet alle functies van de websites gebruiken.

8.3 We maken gebruik van de volgende categorieën cookies

8.3.1 Technisch noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn altijd nodig zodat de website weergegeven kan worden, technisch veilig is en enkele andere basisfuncties van de website beschikbaar zijn. Rechtsgrondslag voor het gebruik is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG.
8.3.2 Comfort
Deze cookies vereenvoudigen uw gebruik van de website en zorgen voor een eenvoudigere bediening. Zo kunnen we bijv. artikelen tonen, die u bij een vorig bezoek in het boodschappenmandje geplaatst heeft of kunnen we andere instellingen opslaan die u ingevoerd heeft, zodat u altijd kunt voortgaan waar u gestopt was. Rechtsgrondslag voor het gebruik is uw toestemming (art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG), die u te allen tijde kunt herroepen door uw instellingen te veranderen volgens punt 8.4.
8.3.3 Statistiek
Door deze cookies kan de Ravensburger-groep het bezoek en gebruik van onze websites statistisch analyseren. Dankzij deze statistieken kunnen we bijv. het aantal bezoekers en hun favoriete inhoud achterhalen en met deze kennis ons aanbod en onze websites verbeteren. Al deze statistieken en de bijbehorende gegevens zijn anoniem. Rechtsgrondslag voor het gebruik is uw toestemming (art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG), die u te allen tijde kunt herroepen door uw instellingen te veranderen volgens punt 8.4.
8.3.4 Marketing
Met deze cookies kunnen we op basis van uw interesses voor u persoonlijk geselecteerde en erg relevante inhoud, inclusief reclame, weergeven. Om dergelijke inhoud aan u aan te passen, kunnen we uw gebruik van de Ravensburger-websites van de bovengenoemde maatschappijen analyseren, de relevante inhoud bepalen en u tonen. Daartoe doen we deels een beroep op externe partners, die gepersonaliseerde reclame ook op andere websites mogelijk maken. Daarom verstrekken we uw vereiste gegevens voor het gebruik van ons aanbod aan onze partners. Deze vindt u in punt 6.3 van deze privacyverklaring. Rechtsgrondslag voor het gebruik is uw toestemming (art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG), die u te allen tijde kunt herroepen door uw instellingen te veranderen volgens punt 8.4.

8.4 Uw mogelijke instellingen
Hier kunt u uw persoonlijke instellingen aanpassen en uw toestemming herroepen.

8.5 Overzicht van afzonderlijke cookies
Een overzicht van alle gebruikte cookies vindt u hier.