Ga naar primaire content
Kies het land van levering
Kies een taal
Bent je nog geen klant bij ons?

1. Algemeen, geldigheidsgebied van de AV

Alle leveringen en diensten worden uitsluitend op basis van de navolgende Algemene Voorwaarden gerealiseerd in hun op het moment van de bestelling geldende versie. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zijn afwijkende algemene voorwaarden niet van toepassing.

Klant in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend consumenten. Consumenten in de zin van de Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke personen, die overeenkomsten sluiten met het oog op een doel dat noch aan hun bedrijfsmatige, noch aan hun beroepsactiviteiten kan worden toegewezen.

2. Totstandkomen van de overeenkomst

Met uw bestelling geeft u een bindend aanbod aan ons af om de overeenkomst met u te sluiten. De bestelling plaatst u door alle noodzakelijke gegevens tijdens het bestelproces in te voeren en tenslotte op de afsluitende pagina “Bevestiging” uw bestelling te controleren en het bestelformulier door op de button “Kopen” te drukken aan ons te versturen.

Wij kunnen dit aanbod aanvaarden, doordat wij u binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail toezenden. De overeenkomst komt met het toezenden van deze orderbevestiging tot stand. Op de ten behoeve van ons in deze Algemene Voorwaarden (nummer 3 en 9) voorkomende bijzondere terugtredingsrechten worden uitdrukkelijk gewezen.

Contractpartner voor bestellingen op www.myRavensburger.com is:

Ravensburger Verlag GmbH
Bestuurders: Dr. Anuschka Albertz, Susanne Knoche, Florent Leroux, Dr. Thomas Redemann
Robert-Bosch-Straße 1
D-88214 Ravensburg
Telefoon: +49 - (0)751 - 86 0
E-mail: [email protected]
Zetel van de vennootschap: Ravensburg, registergerecht Ulm HRB 551355

Contractpartner voor bestellingen uit Frankrijk is:

Jeux Ravensburger S.A.S.
21 rue de Dornach
68120 Pfastatt
FRANCE

Au capital de 17 475 000 €. Inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n° 388 696 569. Représentée par M. Florent Leroux, en son qualité de Directeur Général.
SIRET n° 388 696 569 00044, Numéro de TVA intra-communautaire : FR48 388696569
Vous pouvez nous contacter par courrier électronique [email protected] et par téléphone : 0033-389 50 65 00.

3. Bestellen van individueel volgens de wens van de klant te vervaardigen fotopuzzels

Bij www.myRavensburger.com kunt u met de puzzeldesigner met uw eigen beeldbestanden fotopuzzels individueel laten vervaardigen.

Wij kunnen jammer genoeg slechts bestanden in het formaat *.jpg of *.jpeg verwerken. De grootte van de beeldbestanden mag niet meer dan 19 MB bedragen. Een bestand in *.ipg-formaat moet in het kleurenspectrum RGB aangemaakt zijn. Nadere informatie over de technische voorwaarden voor de te verwerken foto´s en over de puzzelformaten vindt u onder "Vragen over fotoselectie".

Daarnaast moeten de toegezonden foto-originelen aan de volgende eisen voldoen:
  • De besteller moet over de vereiste rechten ter publicatie van de foto´s als fotopuzzels beschikken.
  • De voor publicatie bestemde foto´s mogen geen inbreuk plegen op rechten van deren.
  • Fotokopijen mogen geen inhouden bevatten, waaraan mensen aanstoot kunnen nemen, en moeten voldoen aan het merkimage van Ravensburger. De beslissing hieromtrent wordt uitsluitend genomen door Ravensburger;
  • Fotokopijen mogen geen illegale, geweldverheerlijkende, tegen volksgroepen gerichte, racistische inhouden, propagandamiddelen, kenmerken van onconstitutionele partijen van hun vervangende organisaties of handleidingen voor strafbare feiten bevatten;
  • Fotokopijen moeten vrij van pornografische inhouden zijn en mogen geen weergave bevatten die onderwerp van seksueel misbruik van kinderen of seksuele handelingen met dieren zijn, of discriminerende uitspraken of weergaven bevatten ten aanzien van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • Door de publicatie van de fotokopijen als fotopuzzels mogen geen wetten, met name die ter bescherming van de jeugd of strafwetten, worden overtreden - dit geldt in het bijzonder voor de wettelijke regelingen van §§ 184 ev. StGB (Duits Wetboek van Strafrecht) (Verspreiding van pornografie), 185 ev. StGB (Belediging, smaad, laster) evenals voor de bepalingen van het Staatsverdrag inzake de Jeugdmediabescherming.

Ravensburger is bevoegd om te allen tijde van de overeenkomst af te zien, wanneer naar eigen goeddunken van Ravensburger de toegezonden foto´s resp. fotobestanden niet voldoen aan de hiervoor beschreven technische en inhoudelijke eisen. Ravensburger zal de klant in dat geval per e-mail informeren over de afwijzing.

De verwerking van de aangeleverde gegevens en fotoproducten van de klant vindt plaats in het kader van een technisch geautomatiseerde procedure zonder manuele voorafgaande controle en correctie door Ravensburger. Bezwaren die terug te voeren zijn op door u ingediende fotokopijen kunnen wij daarom tot onze spijt niet als gebrek erkennen. Dit geldt in het bijzonder voor fotobestanden zonder voldoende resolutie of te hoge mate van comprimering.

4. Aansprakelijkheid van de klant voor ingestuurde fotokopijen:

De klant is alleen verantwoordelijk voor de inhouden van de verzonden fotobestanden. Bij alle verzonden werken, bestanden en foto´s worden de vereiste rechten van de klant verondersteld. Dit geldt ongeacht het feit of Ravensburger het ter beschikking gestelde fotomateriaal aan een steekproefsgewijze controle onderwerpt. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Ravensburger vanwege de inhouden van de met vreemd fotomateriaal vervaardigde fotopuzzels is ook dan uitgesloten, wanneer het fotomateriaal aan een controle werd onderworpen.

De klant garandeert met name dat
  • hij over de vereiste rechten aan de foto´s en bestanden onbeperkt kan beschikken resp. de vereiste beschikkingsrechten heeft verkregen;
  • de kopijen, inhouden en materialen die aan Ravensburger werden toegestuurd, geen inbreuk plegen op auteurs- resp. gebruiksrechten, merk-, persoonlijkheidsrechten, andere rechten van derden of strafrechtelijke bepalingen en
  • ook overigens voldoen aan de in nummer 3 vermelde inhoudelijke eisen.

Voor het geval van inbreuk op dergelijke rechten vrijwaart de klant Ravensburger van alle aanspraken van derden. De klant zal Ravensburger evt. bij het verdedigen tegen claims ondersteunen. In dat verband bij Ravensburger ontstane kosten (vertegenwoordiging door een advocaat, gerechtskosten, boetes enz.) komen voor rekening van de klant.

5. Het verlenen van gebruiksrechten aan de fotokopijen door de klant

Voor het uitvoeren van de opdracht verleent de klant aan Ravensburger het niet-exclusieve, qua tijd en ruimte onbeperkte recht om de aan Ravensburger ter beschikking gestelde fotogegevens voor de in het kader van de orderafwikkeling te leveren prestaties te gebruiken. Daartoe behoort ook het opslaan, vermenigvuldigen en bewerken van de fotogegevens. Dit omvat evt. ook het recht om afzonderlijke foto´s van derden in het kader van de orderafwikkeling aan derden ter beschikking te stellen.

6. Opslaan van de contracttekst / klantenaccount

Uw bestelling en de van uw kant ingevoerde bestelgegevens worden op uw persoonlijke klantenaccount opgeslagen, die u voor uw eerste bestelling in onze online-shop aanmaakt. Via uw login-gegevens die u bij de eerste registratie ten dele zelf bepaalt, ten dele van ons ontvangt, hebt u te allen tijde toegang tot uw klantenaccount. Hier hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw bestellingen met alle ingevoerde gegevens af te drukken. Bovendien sturen wij een bestelbevestiging met alle gegevens aan het door u bij de bestelling aangegeven e-mailadres. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de bestelling en de Algemene Voorwaarden in de bestelprocedure uit te printen.

7. Informatie over het Herroepingsrecht

Ravensburger levert gepersonaliseerde producten, die volgens klantenspecificaties worden aangemaakt en op de persoonlijke behoeften van de besteller toegesneden zijn. Voor zulke gepersonaliseerde producten bestaat jammer genoeg geen wettelijk herroepingsrecht (§ 312g, lid 2 nr. 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)).

Voor alle goederen, die niet volgens klantenspecificaties werden aangemaakt, bestaat voor consumenten het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Ravensburger Verlag GmbH, Robert-Bosch-Straße 1, D-88214 Ravensburg, telefoon +49 (0)751 - 86 1717, telefax +49 (0)751 - 86 1818, e-mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot aan de volledige betaling ons eigendom. Voor de overgang van het eigendom is een verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid, verwerking of omvorming zonder onze toestemming niet geoorloofd.

9. Leveringsvoorwaarden, prijzen en verzendkosten

Wij aanvaarden bestellingen uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en leveren naar deze landen. De levering kan echter alleen plaatsvinden naar het land waar de besteller zijn woonplaats heeft.
Wanneer het bestelde artikel niet beschikbaar is, omdat wij dit artikel door onze leveranciers buiten onze eigen schuld niet geleverd hebben gekregen, kunnen wij van de overeenkomst afzien. In dat geval zullen wij u onverwijld op de hoogte brengen en u evt. de levering van een vergelijkbaar artikel voorstellen. Als er geen vergelijkbaar artikel beschikbaar is of indien u geen levering van een vergelijkbaar artikel wenst, zullen wij u evt. reeds geleverde tegenprestaties (koopprijs) onverwijld terugbetalen.

Alle prijzen gelden inclusief de wettelijke btw en exclusief verzendkosten.
Indien niets anders werd overeengekomen, bedraagt de minimumbestelwaarde 10 euro.

Voor leveringen naar onderstaande landen, rekenen wij de volgende verzendkosten aan (Levertermijn na ontvangst betaling):

10. Betalingsvoorwaarden

De betaling van bestellingen is mogelijk met een kredietkaart (Mastercard / Visa). Bestellingen uit Duitsland en Oostenrijk kunnen per voorafbetaling worden betaald.

Daarnaast is voor de volgende klantengroepen in Duitsland en Oostenrijk betaling op rekening mogelijk: diensten, overheden, kleuterscholen, crèches, scholen, inrichtingen van algemeen nut, publiekrechtelijke lichamen en bedrijven. Deze klanten moeten daarvoor echter een vrijgave door onze serviceafdeling krijgen (aanmelding op: [email protected]).
Het factuurbedrag is vanaf ontvangst van de factuur opeisbaar.

Om het kredietrisico te verzekeren moeten wij ons in overeenstemming met de betreffende solvabiliteit het recht voorbehouden om de door u verzochte levering uitsluitend tegen betaling per kredietkaart of voorafbetaling uit te voeren.

Bij betaling per automatisch afboeking vindt de afboeking binnen één maand na binnenkomst van uw bestelling plaats.

Bij betaling per kredietkaart vindt de afboeking plaats, nadat de artikelen naar u werden verzonden.

Bij keuze van voorafbetaling als wijze van betaling delen wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging mee en leveren de artikelen na ontvangst van de betaling. Als betalingsomschrijving moeten het in de orderbevestiging aangegeven bestelnummer en het klantnummer worden aangegeven. In dat geval moet het factuurbedrag binnen 4 dagen door middel van bankoverboeking worden overgemaakt. Wanneer het factuurbedrag na 10 dagen nog niet op de aangegeven rekening is aangekomen, wordt de order automatisch geannuleerd.

Met het ontstaan van het betalingsverzuim dient er over de koopprijs gedurende het in gebreke blijven rente ten bedrage van 5% boven het basisrentetarief te worden betaald. Wij behouden ons het recht voor om hogere schade door te late betaling aan te tonen en te claimen.

11. Betaling met geschenkbonnen van Ravensburger

Voor de betaling kunt u ook Ravensburger-geschenktegoedbonnen gebruiken, die in de Ravensburger online-shop op www.ravensburger.de kunnen worden gekocht. Om technische redenen kunnen echter alleen klanten uit Duitsland en Oostenrijk in de Ravensburger online-shop op www.ravensburger.de artikelen kopen.

De geschenktegoedbonnen kunnen worden ingewisseld, doordat u tijdens de betaling de code voor geschenktegoedbonnen op de betreffende positie invoert. Voor het overige wordt verwezen naar de “Bijzondere voorwaarden voor de aankoop en het gebruik van geschenktegoedbonnen”.

12. Verzilveren van actiecodes

In het kader van bijzondere reclameacties verstrekken wij actiecodes. Deze kunnen alleen onder de in de reclame in verband met de actiecode aangegeven voorwaarden worden gebruikt; met name zijn ze alleen voor de aangegeven online-shop en alleen in de aangegeven periode geldig. Per bestelling kan er slechts één actiecode worden gebruikt. Een actiecode kan worden gecombineerd met het Ravensburger bonusprogramma. Het gebruik van actiecodes is ook mogelijk bij betaling met geschenkbonnen. Bepaalde producten kunnen echter van de actie uitgesloten zijn.

Een in verband met een actiecode aangegeven minimum bestelwaarde heeft betrekking op één bestelling en geldt met aftrek van eventuele kosten voor verzending, bewerking en geschenkverpakking evenals met aftrek van eventuele retourzendingen en andere vergelijkbare tegoeden.

Maakt u gebruik van uw teruggaaf- of bezwaarrecht, dan wordt alleen de verlaagde, daadwerkelijk betaalde koopprijs gerestitueerd. De actiecode wordt niet vergoed. Het verzilveren van de actiecode na afsluiting van de bestelling is niet mogelijk. Tevens is een contante uitkering uitgesloten.

13. Klantenservice

Hebt u vragen over de bestelling of in geval van reclamaties dient u zich per e-mail te richten tot onze serviceafdeling: [email protected] of u maakt gebruik van het contactformulier op uw persoonlijke klantenaccount.

14. Vrijwaring en aansprakelijkheid

Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor plichtsverzakingen op grond van lichte nalatigheid uit, voor zover deze geen essentiële verplichtingen voor de overeenkomst, schade door dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of garanties of aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswet betreffen. Hetzelfde geldt voor plichtsverzakingen van onze medewerkers.

15. Onlinegeschillenbeslechting

Als onlinehandelaar zijn wij verplicht u te wijzen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting, opgericht door de Europese Commissie. Dat is te bereiken via de website https://ec.europa.eu.

16. Slotbepalingen

Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het uniforme UN-kooprecht. Voor zover u koopman, een rechtspersoon naar publiekrecht of een publiekrechtelijk speciaal vermogen bent, is de bevoegde rechtbank Ravensburg. Mocht een bepaling in deze overeenkomst of in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden of mocht de overeenkomst onvolledig zijn, dan laat dit de overeenkomst voor het overige onverlet.